Tổng hợp văn khấn cúng xe ô tô mới mua cầu bình an, tài lộc năm 2024

Thứ hai, 08/01/2024 - 20:36

Tìm hiểu về văn khấn cúng xe ô tô mới mua và cách áp dụng để mang lại bình an, tài lộc và may mắn cho chủ sở hữu. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ có các bài cúng xe ô tô mới mua khác nhau. Để hiểu rõ hơn, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của OneCars.​

mục lục Mục lục

mục lục

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho cá nhân

Dù là văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho cá nhân, gia đình hay phục vụ mục đích kinh doanh thì mọi người đều cần lưu ý thành tâm kính cẩn đúng các chư vị thần linh, rõ tên tuổi, thông tin xe và mục đích làm lễ.

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho cá nhân
Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho cá nhân

Để cụ thể hơn, mời các bạn tham khảo mẫu sau đây:

"Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng tất cả các vị Chư Thần hiện diện nơi này.

Con xin kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ nhiều đời và các vị hương linh khuất mặt (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hôm nay, ngày... tháng... năm... Dương lịch (tức ngày... tháng... năm...  Âm lịch), tại địa chỉ …..................

Con tên là: ..........................................Sinh ngày:.../…/…. Dương lịch (tức ngày …/…./… Âm lịch)

Hiện con đang ngụ tại địa chỉ:............................

Nhân dịp … Con đã sắm lễ vật cúng xe để dâng lên ông bà tổ tiên, thần linh, thổ thần.

Con xin thành tâm mời các ngài giá đáo đàng tràng thọ hưởng lễ vật. Con cũng cầu xin các ngài phù hộ độ trì cho xe mang biển số …………………, thương hiệu …………….., màu sắc……………………., số chỗ ngồi…………….., do …………….… là chủ sở hữu được thượng lộ bình an, làm ăn được tấn tài tấn lộc, thuận buồm xuôi gió, mọi việc tất thành.

Kính Xin các Oan Gia Trái Chủ, các Oan Trái Báo Đới Chướng Nhiều Đời Nhiều Kiếp của con và những người con cho mượn xe sử dụng sẽ hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không phá phách làm phương hại, ảnh hưởng đến sự an toàn khi xuất hành.

Con còn trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về tâm linh còn nhiều hạn chế. Con thành tâm kính mong các ngài độ trì, nếu con có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho con.

Con xin thành kính Cẩn Cáo và Lễ Tạ!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Vái lạy 3 vái)

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho gia đình

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho gia đình
Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho gia đình

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!

Nam mô Quan Thế  Âm Bồ Tát!

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!

Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Con xin kính lạy các vị Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp mười phương trời, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập Vị Du Hành Hộ Pháp!

Con xin kính lạy Chư Vị Bản cảnh Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Thần Linh Chủ Quản, Công Tào Phán

Quan, Ngũ Phương Không Hành – Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan!

Ngài Đương Niên Thiên Quan Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo Hành Binh Chi Thần, Lâm Tào Phán Quan!

Ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân!

Con kính lạy các Chư Hương Linh – Vong Linh – Vong Nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con!

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ………..(Dương lịch), nhằm ngày ……….. tháng ……….. năm …… ( Âm lịch)

Tại địa chỉ: ……………........

Chúng con, gồm: Con, tên là: ..…...................... , sinh ngày: ……/…../……..; Vợ/Chồng con, tên là: ..............………., sinh ngày: ……/…../……..; (liệt kê họ tên và ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình)

Hiện nay chúng con ở tại: ……….......…………

Hôm nay nhân ngày lành giờ lành, gia đình chúng con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng các ngài, thực hiện Nghi Pháp Lễ Kính Cáo và Lễ Cúng Tạ – Mừng Gia Đình Mua Xe Mới.

Gia đình của chúng con hội đủ phước duyên quý báu, có nhu cầu và khả năng mua chiếc xe mang biển số: ……….......… thương hiệu ……......……. màu sắc…....………số chỗ ngồi……….......….

Do: ………...........… đứng tên là chủ sở hữu, với mục đích là sử dụng để: ………….................

Đây là việc chung lớn của Gia Đình, chúng con mạo muội xin phép được kêu thay lạy đỡ cho nhau, ….......................…. là người đứng tên xin phép thực hiện Pháp Lễ.

Kính mong các ngài tại đây minh chứng cho gia đình chúng con. Chúng con xin mời chư vị giá đáo đàn tràng thọ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì, gia hộ cho con cùng gia đình con được bình an khi vận hành chiếc xe này, cho cả người lái, người đi xe và người đi đường xuất hành được bình an và làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành.

Con xin các vị Oan gia trái chủ của con và gia đình con hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không gây hại cho những người sử dụng chiếc xe.

Chúng con là những người trần mắt thịt còn nhiều điều chưa tỏ, trong quá trình làm lễ và thờ cúng có điều gì chưa được chu toàn kính mong các ngài lượng thứ. Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Khẩn cáo!

Chúng con xin khẩn cáo và lễ tạ!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua sử dụng lái dịch vụ

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua sử dụng lái dịch vụ
Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua sử dụng lái dịch vụ

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Quan Thế  Âm Bồ Tát

Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng tất cả các vị Chư Thần hiện diện nơi này.Con xin kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ nhiều đời và các vị hương linh khuất mặt (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hôm nay, ngày... tháng... năm... Dương lịch (tức ngày... tháng... năm...   Âm lịch), tại địa chỉ …......................

Con tên là: ..........................................Sinh ngày:.../…/…. Dương lịch (tức ngày …/…./… Âm lịch)

Hiện con đang ngụ tại địa chỉ: .............................

Nhân dịp …Con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng lên ông bà tổ tiên, thần linh, thổ thần, thực hiện Nghi Pháp Lễ

Kính Cáo và Lễ Cúng Tạ - Mừng mua xe mới.

Con xin được tạ ơn trời đất và chư vị thần linh cùng với các bậc tiên tổ đã phù hộ độ trì cho con có đủ phước phần quý báu để rước được chiếc xe ô tô mới về nhà. Chiếc xe thương hiệu …..........……. mang biển số …….....……. với màu sắc …..………. và có ………........chỗ ngồi. Xe do: …....……… đứng tên làm chủ sở hữu, với mục đích là sử dụng để: ……………

Hôm nay ngày lành, con có chút lễ vật bao gồm: ……...............…….(liệt kê các lễ vật).

Lễ bạc tâm thành cúi xin các ngài hưởng lộc và chứng giám, phù hộ cho con và những người sử dụng chiếc xe này khi xuất hành được bình an, làm ăn gặp nhiều tài lộc và may mắn.

Con xin các vị vong linh, các Oan gia trái chủ hóa giải những mối oan, không phá phách và gây hại đến sự an toàn của người sử dụng chiếc xe và người đi đường.

Con còn trẻ người non dạ nên nhiều điều chưa tỏ, nếu có phạm phải lỗi lầm nào, con kính mong các bậc tiền bối thương tình và lượng thứ.

Con xin bày tỏ lòng thành kính và lễ tạ!

Con xin kính lạy các ngài!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho doanh nghiệp

Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho doanh nghiệp
Bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua cho doanh nghiệp

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần.

Con kính lạy Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các vị Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này.

Con kính lạy các vị Tiền chủ Hậu chủ Ngụ tại trong khu vực này.

Hôm nay là ngày......tháng..... năm..... (Dương lịch) nhằm ngày......tháng..... năm..... ( Âm lịch)

Tín chủ con là.......................... Chức vụ:.......................... tại Công ty...............................

Có địa chỉ tại:........................................

Chúng con thành tâm sửa biện hương, lễ vật bao gồm: ............................. và các thức cúng dâng bày lên trước án. 

Con thành tâm kính mời các ngài: Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần, Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân, các vị Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này giá đáo đàn tràng thọ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành.

Con cũng xin thành tâm kính mời các vị Tiền chủ, hậu chủ ngụ tại trong khu vực này về thụ hưởng hương hoa lễ vật.

Thưa các ngài, Công ty....................... chúng con mới sắm được một chiếc xe Ô tô mới nhãn hiệu ................., Biển kiểm soát ...................... để phục vụ cho việc ...................... Nên chúng con chuẩn bị bài văn khấn mua xe ô tô mới này để mong các ngài đại giá quang lâm, phù hộ độ trì cho chiếc xe luôn xuất hành được bình an và làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Chúng con xin các ngài gia hộ cho Công ty chúng con được bình an khi vận hành chiếc xe này, cho cả người lái, người đi xe và người đi đường.

Mong các vị vong linh, Oan gia trái chủ độ lượng mà hóa giải những Oan trái, không gây hại cho người sử dụng chiếc xe và người đi đường. Chúng con xin lòng thành biết ơn và tạ lễ.

Chúng con là những người trần mắt thịt, trong quá trình kinh doanh và tạ lễ có điều gì chưa được chu toàn kính mong các ngài lượng thứ. Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Khẩn cáo!

Con xin kính lạy các ngài!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Lưu ý khi dùng văn khấn mua xe ô tô mới

Trên đây chúng ta đã khám phá các bài văn khấn cúng xe ô tô mới mua theo mục đích mua xe. Để văn khấn mua xe ô tô mới linh nghiệm và thể hiện lòng thành khi làm lễ một cách trực quan nhất, các bạn lưu ý một số điều sau đây:

  • Đứng nghiêm trang đọc bài cúng xe ô tô mới mua một cách rõ ràng
  • Nên học thuộc văn khấn để tránh sai sót và tỏ lòng thành khẩn
  • Cúng ngoài trời theo hướng hợp phong thủy gia chủ để các vị thần, hương linh đều có thể đến chứng giám và hưởng vật phẩm
  • Vị trí đặt xe hướng đầu vào nơi làm lễ và hợp phong thủy làm ăn với chủ sở hữu
  • Sau khi cúng, phải đợi nhang cháy hết mới hóa vàng và tạ lễ kết thúc buổi lễ
  • Chỉ nên giữ lại một ít lộc còn lại đem chia hết cho người ngoài

Kết luận

Tổ chức lễ giới thiệu và thực hiện văn khấn ô tô mới không chỉ là một nghi lễ tâm linh truyền thống mà theo khoa học nó còn đem lại sự yên tâm về tinh thần cho người lái xe. Bài viết trên đây OneCars đã gửi tới các bạn những văn khấn cúng xe ô tô mới mua đúng chuẩn. Chúc cho các bác tài và người sử dụng xe bình an vạn dặm và gặp nhiều may mắn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn Cách chạy GrabCar hiệu quả kiếm lời cao
Hướng dẫn Cách chạy GrabCar hiệu quả kiếm lời cao

Khám phá 28-02-2024

GrabCar đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, đáng tin cậy và tiện lợi cho việc di chuyển hàng ngày. Với sự phổ biến ngày càng tăng, nhiều người đang quan tâm đến cách chạy GrabCar hiệu quả để tối đa hóa thu nhập và xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành. Dưới đây là kinh nghiệm lái GrabCar mà OneCars muốn chia sẻ cùng các bạn. Cùng xem nhé!

Cách cúng xe mới mua cầu bình an, may mắn đúng chuẩn từ A - Z
Cách cúng xe mới mua cầu bình an, may mắn đúng chuẩn từ A - Z

Khám phá 10-01-2024

Không phải ai cũng biết cách cúng xe mới mua đúng chuẩn để tạ ơn thần linh và cầu tổ tiên đã phù hộ bình an khi xuất hành, đem lại thịnh vượng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cúng xe ô tô mới từ A - Z. Hãy cùng xem cúng xe mới cần những gì? Nên cúng xe mới trong nhà hay ngoài sảnh và vô vàn thắc mắc khác sẽ được giải đáp ngay.